ANALİTİKA

Valyuta bazarında ticarətin aparımasının üsullarının öyrənilməsinin lap əvvəlində, yeni oyunçuya sadəcə olaraq, onun kənardan ala biləcəyi peşəkar yardım vacibdir. Bu cür yardıma analitik icmallar, bazar proqnozları, FOREX ticarət siqnalları aid edilə bilərlər. Onların yazılması ilə ancaq, öz ticarət sistemlərini yaratmış və bu sistemlərin işlədiyi başlıca qaydaların əsasını qoymuş, peşəkar treyderlər məşğul olurlar.

Forex siqnalları özlüyündə, valyuta bazarına girişin, habelə ondan çıxmağın şərtləri haqqında verilənlərin daxil olduğu müəyyən bir qeydi təmsil edirlər. Siqnalda həmçinin mütləq hərracın başa çatdırılması səviyyəsi (stop-loss) müəyyən edilməlidir. Başqa sözlə, FOREX siqnalları, Sizin beynəlxalq valyuta bazarında sövdələrin yerinə yetirilməsi zamanı rəhbər tuta biləcəyiniz, müəyyən informasiyadır.

Fundamental analiz valyuta bazarının vəziyyətinə təsir edən iqtisadi və siyasi faktorların araşdırılmasını özündə əks etdirir. Fundamental analizin başlıca məqsədi fundamental faktorların və bu faktorların valyuta bazarlarında qiymətlərin səviyyəsinə təsirinin analiz edilməsi və proqnozlaşdırılmasıdır. FOREX bazarında uğurlu valyuta ticarəti əməliyyatları həyata keçirmək üçün dünya maliyyə bazarlarındakı vəziyyət və inkişaf tendensiyaları, valyuta kurslarının dəyişmə dinamikasına təsir göstərən makroiqtisadi göstəricilər haqqında kifayət qədər ətraflı təsəvvürə malik olmaq lazımdır.

Bazarın digər analiz metodları ilə müqayisədə fundamental analiz daha mürəkkəbdir, çünki bu və ya digər faktorlar ayrı-ayrı hallarda valyuta bazarlarının vəziyyətinə müxtəlif şəkildə təsir göstərir və ya vacib fundamental xəbərlərin valyuta kurslarına təsiri hiss edilməyəcək dərəcədə kiçik olur. Fundamental analiz zamanı müxtəlif ölkələr arasında ikitərəfli əlaqələri xarakterizə edən valyuta kurslarının qarşılıqlı əlaqə və təsir səviyyələri, müvafiq valyutaların inkişaf tarixi öyrənilməli, bu və ya digər iqtisadi tədbirlərin ümumi nəticələri müəyyənləşdirilməli və ilk baxışda qətiyyən əlaqəli olmayan hadisələr arasında qarşılıqlı təsir imkanları araşdırılmalıdır. Fundamental analiz zamanı ilkin və müəyyən mənada formal xarakterli biliklərdən əlavə vəlyuta bazarlarında iş təcrübəsi də mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Valyuta bazarına təsir xarakterinə görə iqtisadi faktorlar aşağıdakı qruplara bölünür:
- Ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsi haqqında məlumatlar;
- Ticarət xarakterli sövdələşmələr;
- Mərkəzi bankların yığıncaqları
- Pul-kredit siyasətindəki hər hansı dəyişikliklər;
- Böyük yeddilər qrupunun və ya hər hansı iqtisadi və ya siyasi ölkələr birliyinin yığıncaqları;
- Məkrəzi bankların rəhbərlərinin, hökümət rəsmilərinin, tanınmış iqtisadçıların valyuta bazarlarındakı vəziyyət haqqında çıxışları, həyata keçirilən iqtisadi siyasətdə, ölkənin iqtisadi durumunda baç verən dəyişikliklər və ya bununla əlaqədar proqnozlar;
- Valyuta intervensiyaları;
- Bazar məhdudiyyətləri;
- Spekulyativ əməliyyatlar.

İqtisadi faktorlar və bunların valyuta bazarlarına təsiri aşağıdakı mülahizəyə əsaslanır: hər bir valyutanın məzənnəsi onun mənsub olduğu ölkənin iqtisadi inkişaf səbiyyəsindən bilavasitə asılıdır və onun məzənəsini müxtəlif iqtisadi tədbirlər vasitəsilə nəzarətdə saxlamaq mümkündür.